Hajdúvidéki Református Egyházmegye 

+36 52 370 169 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12.

Gyülekezetek

Oktatás

Idősgondozás

Börtönmisszió

A vándorbiblia Hajdúszoboszlón

| |
Írta: Szabadi Árpád

2017. szeptember 3-án, vasárnap délután fogadta a hajdúszoboszlói gyülekezet a nagyhegyesi gyülekezet küldöttségét, s kezükből a Szentírás ünnepi kiadását, a gyülekezetről gyülekezetre vándorló Bibliát. Ünnepi pillanat volt, amikor a lelkipásztorok kezében átadásra került a gyönyörű formában keretet kapott Ige. Még ünnepibb pillanatok voltak, amikor az előre kiosztott rend szerint előléptek a gyülekezet presbiterei, hitoktatói, gyülekezeti tagjai és méltóságteljes, szép renddel felolvasták a vonatkozó igeszakaszokat. Szintén testvéri közösségünket építette az Ige mellett felhangzó ének és imádság is, melyeknek perceit követőn érdeklődve nézegettük, forgattuk a közöttünk megpihenő Bibliát. Mielőtt pedig útjára engedtük és kísértük volna Kaba gyülekezetébe, a kísérő emlékkönyvben aláírásainkkal nyomot hagytunk az utókornak e különleges alkalomról. Másnap pedig kis gyülekezeti küldöttségünkkel áldáskívánó szavak kíséretében adtuk át a kabai testvéreknek a kedves „Vendéget”.

Száz év emlékezete

| |
Írta: Szabadi Árpád

A történelmi pillanatok, események emlékezete egyszerre késztet minket megállására és elindulásra. Meg kell állnia az embernek, hogy megpróbálja átérezni, igyekezzen gondolatban végig élni a megelőző generációk életeseményeit. Teljességgel nem lehetséges a múlt újra élése, de főhajtásunk és emlékezésünk alkalmat ad az örökség megértésére. A megállás nem csupán múltba révedés, hanem hálaadás és örvendezés az ősök tetteiért. Az emlékezés ugyanakkor elindulásra is késztet, hiszen az ősök mérték-és értékadó cselekedetei bátorítják a mai kor emberét helytállásra és cselekvésre. 2017. szeptember 10-én Hajdúnánás és Csíkszereda közösségei, erdélyi testvérgyülekezetekkel (Tasnád, Érmihályfalva és Magyarlapád) kiegészülve élhették meg a megállító és elindító emlékezés ajándékát. 1916-18 között a Székelyföldre betörő román hadsereg elől menekülve székely családok, főként asszonyok, gyermekek és idősek érkeztek Magyarországra. A háború borzalmait maguk mögött hagyókat központi elosztás szerint fogadták be a magyar vármegyék. Hajdú vármegye húszezer főt fogadott be, Hajdúnánásra háromezer-kettőszázan érkeztek.

Hálaadó vasárnap Vámospércsen és Nyírmártonfalván

| |
Írta: Szabadi Árpád

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” Ezzel az igével hívta hálaadásra a Vámospércsi Református Egyházközség híveit, a parókiafelújítás, a harangok új villamosítása, és a reformáció 500. évfordulója alkalmából, szeptember 17-én vasárnap. A szomszédos Nyírmártonfalván pedig a templom 150 éves fennállását ünnepelték. 

Megtelt a vámospércsi templom délelőtt 10 órakor, ahol Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Pál apostol Korinthusiakhoz írt második leveléből szólt Isten Igéje a gyülekezethez: „...aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy előre eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten...Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékaiért.” A szívből jövő hálaadásra hívta fel a figyelmet az ige alapján Fekete Károly. Az ilyen hála Isten kegyelmének megbecsülését, gondviselő szeretetének számon tartását jelenti, mindez pedig magának az Úrnak a megbecsülését mutatja. A püspök kiemelte, arra kell figyelnünk, akit Istentől kaptunk, mert a Krisztus az, akinek mindent köszönhetünk. Az igazi hála nem méricskél, felismeri az Isten bőkezűségét – szólt az üzenet az igehirdetésben.

A vándorbiblia Nádudvaron

| |
Írta: Szabadi Árpád

2017. szeptember 11-én, egy hétfői nap délutáni órájában érkezett meg a nádudvari gyülekezetbe a hosszú útját járó Vándorbiblia. A szomszédos Püspökladány lelkipásztorát és gondnokát gyülekezetünk népes kis közössége fogadta ez ünnepi alkalomból. Jó volt megtapasztalni, hogy az egyházkerületi program célkitűzése – miszerint a Biblia mozdítson meg egymás felé is bennünket -, nálunk is, konkrét mozdulásokkal megvalósult. Hiszen volt, aki családjával együtt, kisgyermekének kezét fogva érkezett; volt, aki autójával az utcájában élő időseket hozta el. Jó volt hallani, hogy már a meghirdetett alkalom előtti órákban is egymást buzdították a testvérek: gyere el, én is ott leszek! Az alkalomhoz kapott ünnepi liturgiát igyekeztünk hűséggel tartani, presbiterjeink, gyülekezeti tagjaink között előre felosztva, megbeszélve a rendet. Jó volt megtapasztalni, hogy nem csak hogy meghallgatásra találtak a liturgiában való részvételre, szolgálatra vonatkozó felkéréseink, de önként is odaléptek hozzánk többen is, hogy hadd vállaljanak ők is akár csak néhány versnyi igeszakasz felolvasásával szolgálatot. Így hangzott fel a számunkra kijelölt Példabeszédek könyvének 21-22. fejezete és az Efézusi levél 2. fejezete sok nádudvari, hitben élő ember tolmácsolásában. Gyülekezetünk énekkarának tagjai pedig külön énekszolgálattal készülve járultak hozzá a fogadás méltóságához.

Tetétlenen a Vándorbiblia

| |
Írta: Szabadi Árpád

Isten iránti hálaadással adunk hírt arról, hogy a reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója alkalmából vándorútra indított Szentírás 2017. szeptember 6-án este 6 órakor megérkezett a Tetétleni Református Egyházközségbe.

Istentisztelet keretében vette át a gyülekezet a megérkezett Bibliát a Bárándi Református Egyházközség lelkészétől és presbitereitől.

Az alkalmon minden korosztály képviselte kis gyülekezetünket. Nagy lelkesedéssel és örömmel olvasták fel egymást követően kicsik és nagyok az aznapra kijelölt Ó- és Újszövetségi részt a Példabeszédek könyve 11. és 12. részét valamit Galatákhoz írt levél 4. részét.

Emlékül a következő igét írtuk a vendégkönyvbe: Jelenések könyve 1:3 „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.”

Ezt követően a vendégkönyv aláírása és a Biblia megtekintése következett.

Közös énekléssel és szeretetvendégséggel tettük még emlékezetesebbé ezt az ünnepi eseményt.

Másnap gyülekezetünk küldöttsége a Földesi Református Egyházközségnek adta át ünnepélyesen az útjára bocsátott Bibliát.

 

Bárándon a Vándorbiblia

| |
Írta: Szabadi Árpád

A reformáció 500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulója alkalmából vándorútra indított díszkötéses Szentírás 2017. szeptember 5-én, kedden 19 órakor érkezett a Báráni Református Egyházközség gyülekezetébe. A kabai gyülekezet küldöttsége hozta át hozzánk, Sohajda Mihály lelkipásztor vezetésével. A Biblia ünnepélyes átadása után Domahidi Péter lelkipásztor köszöntötte a népes gyülekezetet. Ezt követően Barát-László Bernadett zongoratanárnő vezetésével a 165. dicséret eléneklésével adtunk hálát Istenünknek. A kijelölt igeszakaszokat Mosdóczi Tibor gondnok, Török Elek gondnokhelyettes, Domahidi Péter református lelkipásztor olvasta fel. A felolvasás után, e jeles esemény kísérőprogramjaként, Fekete Nándor többszörösen nívódíjazott, kiváló zeneakadémiai diplomás orgonaművész fotóvetítéssel egybekötött összművészeti látványkoncertet adott, Európa legmodernebb szállítható hangversenyorgonáján, "Zene a Képekben" címmel. A gyülekezet azt a 150 darab művészi fotót láthatta zenéhez időzítve a kivetítőn, amelyek a zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a művek megalkotása közben. Az egyórás koncerten világhírű zenekari alkotások zseniális orgonaátiratai sorakoztak fel, és ez alkalommal sem maradtak el a művész úr tolmácsolásában a zeneművek hátteréről szóló történetek, amelyek továbbsegítették megértésüket. 

A Szentírás vándorútja a Kabai Református Gyülekezetben

| |
Írta: Szabadi Árpád

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (Jn 7,37-38)

A Tiszántúli Református Egyházkerületben útjára indított Vándorbibliát a Hajdúszoboszlói Gyülekezet tizenkét fős küldöttsége, Nagytiszteletű Őz Lajos megbízott lelkipásztor vezetésével méltóságteljes körülmények között, ünnepi istentiszteleten adta át a Kabai Gyülekezet kezébe, 2017. szeptember 4-én. A küldöttséget a népes gyülekezet élén Sári Balázs gondnok, valamint Sohajdáné Csoma Zsuzsanna és Sohajda Mihály református lelkészek fogadták.

Az istentisztelet az ajánlott liturgia szerint folyt le. Nyolc presbiter és egy hittanos gyermek olvasta fel a kijelölt három bibliai részt az Úrasztalánál. A presbiterek közül a legidősebb, Fazekas Béla 88 éves presbiter volt. Egy presbiter a padban olvasta fel a rá eső bibliai verseket, mert mozgási nehézségekkel küzd. A kijelölt újszövetségi Bibliai rész egyik igéje épp a gyülekezetben szolgált lelkipásztorok emléktáblájának igei felirata volt: „Az igaz ember hitből fog élni” (Gal 3,11b), mely helyi vonatkozásával még közelebb hozta hozzánk Isten üzenetét. A hittanos gyermekek egy csoportja a tavaszi félévben két énekkel készült az őszi ünnepi istentiszteletre, amit a második tanítási nap délutánján átismételt, és a bibliai részek olvasása között el is énekelt. Az első ének a kiadott Jelenések könyve-beli vezérigéhez kapcsolódott. A gyermekek az Omega együttes Alfa és Omega című műsorából az „Egy új nap a teremtésben”, majd a „Levél” című dalt énekelték el, Laczi Ervin szintetizátor és Sohajda Mihály gitár kíséretével. Ez utóbbi dal az érkező Biblia tiszteletére hangzott el, mert a dalban a Levél a Bibliát jelenti. Az alap versszakok az írott igéről, a refrén pedig a testté lett igéről szól, a fiatalokat is megszólító, művészi ihletésű formában. Bibliaolvasásra, megtérésre és az Üzenet, a jó hír, mint gyógyír átvételére buzdít:

A Szentírás vándorútja Nagyhegyesen

| |
Írta: Szabadi Árpád

2017. szeptember 3-án, 35. Úrnapján, a Szentháromság utáni 12. vasárnapon érkezett a Nagyhegyesi Református Missziói Egyházközség templomába a Tiszántúli Református Egyházkerület által, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából útjára bocsájtott Szentírás.

A templomban, ebből az alkalomból, az Úr asztalán több régi fordítású Biblia is elhelyezésre került – természetesen faximile kiadásban-: az 1608-ban kiadott Hanau, az 1612-es Oppenheimi, az 1661-eds Nagyváradi és az 1685-ös Tótfalusi Kis Miklós Aranyas Bibliája. Így az első hat Biblia kiadásból négyet megtekinthetett a gyülekezet.

Lelkes kis közösségünk életében nagy esemény volt ez a nap. Meghatottan állt fel mindenki, amikor a Balmazújvárosi gyülekezet küldöttsége megérkezett a Szentírással, nagytiszteletű Szabadi Árpád esperes úr vezetésével. Éreztük, hogy nem mindennapi eseménynek vagyunk tanúi, részesei.

Design by: www.diablodesign.eu